Shan hai jing v.1

山海經 : 二十三卷

Guo, Pu (吳中珩,); Wu yun lou,; Guang hua tang,
s.n, [China, Qing Kangxi, between 1667 and 1722]