Shoshin ekagami

初心畵鑑

Katsushika, Hokusai (葛飾北斎,)
Heirindō, Tōto, Tenpō 14 [1843]