S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.10:no.4 (1906:Nov.)