S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.11:no.4 (1907:Nov.)