S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.11:no.5 (1907:Nov.)