S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.14:no.4 (1909:Nov.)