S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.16:no.4 (1911:Nov.)