S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.5:no.1 (1896:Nov.)