S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.6:no.10 (1899:Nov.)