S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.9:no.4 (1905:Nov.)